Friday, January 4, 2013

Scout camp visitors day


Visitors day at the Rajono Stovykla (Scout camp) tomorrow, from 2pm. Sutaras (Folk group from Lithuania) will be playing at around 6:30pm, followed by the singing and skits around a camp fire. You will be able to purchase dinner (about $10) on the day. 

If you are a Scout please bring your tie along.

Wilderness Escape Camp site located on Randall Road, Hindmarsh Island approximately 80km south of Adelaide.

Call Tany Pocius on 0408282484 for more information or if you get lost on the way.

Aciu Labai


“ ALD Ruošos Komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems atsilankiusiems į Lietuvių Dienas Adelaidėje.
   Jūsų gausus dalyvavimas įprasmino mūsų darbą ir suteikė neišpasakytai daug džiaugsmo mums.

   Tariame gilų lietuvišką ačiū visiems ir sakome iki pasimatymo sekančiose Lietuvių Dienose Sydnejuje“

   ALD Ruošos Komitetas

Tuesday, January 1, 2013

January 1st, 2013

Welcome to 2013.  We hope that your start to the new year was a good one and one that will only continue to get better as the year goes on.

The 27th Australian Lithuanian Days committee hope that you have enjoyed your time in Adelaide and at the various events throughout the week.  To those who have travelled from afar and are returning to their homes we wish you safe travels.


Gaila Paskeviciene
Janina Vaboliene
Nemira Stapleton
Renata Urmoniene
Gaila Dundiene
Laima Fuller
Regina Veress
Viktoras Baltutis
Daina Pocius
Krystina DeLisio
Jonas Pocius
Dana Valuziene
Antanas Pocius
Vytas Opulskis
Ruta Sankauskas
Dalia Gordon
Vytas Straukas
Irena Anderson

Iki PasimatimoAntradienis Sausio 1d 

12:00 val Iesmine, Lietuviu Namai
Skautu Stovykla ruosia Adelaides lietuviu skautu Vilniaus tuntas.  

Tuesday January 1
12:00 Recovery BBQ at Lithuanian House
Scout camp  preparations on Hindmarsh Island.

Monday, December 31, 2012

Monday 31 December

Pirmadienis 31 Gruodžio
9:00 - 3:00 Valgykla, Lietuviu Namai
9.00-2.00 pp  Sportas Šventė ir Sporto Šventės Uždarymas, Pasadena Sports Centre, Daws Rd, Pasadena
9:00 – 1:00pm ALB Krašto Tarybos Posėdis, Lietuvių Namai
10:00 - 4:00pm Paskutini diena Tautos Dailes paroda, Migration Museum, Kintore Ave, Adelaide (D. Pocius 0427617214). 
10:00 val Jaunimo Parodos Uždarymas Lietuvių Namai
8:00 val vak. Naujų Metų Balius, Stonyfell Function Centre, 62 Stonyfell Rd, Stonyfell (Laima Fuller 82697589) Kaina $65

Monday 31 December
9:00 - 3:00pm Food served at Lithuanian House
9:00 - 2:00 Sports & Sports Festival Closing Ceremony, Pasadena Sports Centre
9:00 - 1:00pm ALB National Council Meeting, Lithuanian House
10:00am Youth Art Exhibition Closing, Lithuanian House
10:00 - 4:00 Final day for Folk Art exhibition at Migration Museum, Kintore Ave, Adelaide (D Pocius 0427617214).
8:00pm New Years Eve Ball, Stonyfell Function Centre, 62 Stonyfell Rd, Stonyfell (Laima Fuller 82697589) Cost $65

Saturday, December 29, 2012

Sunday 30th December


Sekmadienis 30 Gruodžio 
9:00 - 3:00 v Valgykla, Lietuviu Namuose
9:00 val Sportas Šventė,  Pasadena Sports Centre, Daws Rd, Pasadena 
(K. DeLisio 83271951)
11:00 val ryto Mišos, Liet Katalikų Centre
1:00 - 4:00pm Tautos Dailes paroda, Migration Museum, Kintore Ave, Adelaide (D. Pocius 0427617214)
1:00 – 5:00 Istorijos Forum, Liet Katalikų Centre (D. Pociute 0427617214).
7:00 val vak Dainų Šventė, Wesley Uniting Church, Cnr Fullarton Rd & Grenfell. Kaina $20

Sunday 30th December
9:00 - 3:00pm Food served at Lithuanian House
9:00 - 5:00pm Sport.  Pasadena Sports Centre, Daws Rd, Pasadena (K. DeLisio 83271951)
11:00am Mass, Lithuanian Catholic Centre
1:00 – 5:00pm History Symposium, Lithuanian Catholic Centre 
(D. Pocius 0427617214).  Free
1:00 - 4:00pm Folk Art exhibition at Migration Museum, Kintore Ave, Adelaide.
7:00pm Singing festival, Wesley Uniting Church, Cnr Fullarton Rd & Grenfell. Cost. $20

Sport
9:30am Brisbane vs Melbourne Men Basketball
9:30am Adelaide vs Melbourne Women Basketball
10:45am Adelaide 2 vs Sydney Mens Basketball
12:00 pm Adelaide vs Melbourne Mixed Basketball
1:00pm Junior Clinic
2:00pm Adelaide 1 vs Melbourne Men Basketball
4:00pm Adelaide vs Melbourne Mixed Netball